Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej

Idź do spisu treści

Menu główne

SEJMIK

Zarząd Beskidzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w oparciu o § 18 i § 20 pkt 1. 2/ Statutu zwołuje
Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy.

I. Sejmik odb
ędzie się. w siedzibie BOZŻ w Bielsku-Białej na ul. Szkolnej 15 w dniu
27 listopada 2012 r o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie.

II. Program:
1. Powitanie zebranych
2. Zatwierdzenie porz
ądku obrad Sejmiku
3. Wybór Przewodnicz
ącego Sejmiku
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarz
ądu BOZŻ za lata 2008-2012
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BOZ
Ż za lata 2008-2012
9. Sprawozdanie S
ądu Koleżeńskiego BOZŻ za lata 2008-2012
10. Dyskusja
11. Zgłoszenie Kandydatur do:
a) Zarz
ądu BOZŻ
b) Komisji Rewizyjnej BOZŻ
c) Sądu Koleżeńskiego BOZŻ
12. Wybór delegatów na Sejmik PZŻ
13. Wybory
14. Przerwa
15. Dyskusja
16. Ogłoszenie wyników wyborów do:
a) Zarz
ądu BOZŻ
b) Komisji Rewizyjnej BOZŻ
c) Sądu Koleżeńskiego BOZŻ
17. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów statutowych BOZŻ.
18. Głosowanie Uchwał i Wniosków wg zgłosze
ń Komisji Uchwał i Wniosków
19. Wolne wnioski
20. Zako
ńczenie Sejmiku.


Prezes BOZ
Ż
Norbert Szymała


Zarząd podjął uchwałę o kluczu przydzielania mandatów dla klubów na Sejmik
Sprawozdawczo-Wyborczy BOZ
Ż
.
Przyjęto regułę, iż na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków klub otrzymuje jeden mandat.

  • YKP-Bielsko otrzymuje 11 mandatów;

  • Klub Żeglarski DRYF Czaniec otrzymuje 5 mandatów;

  • Klub Żeglarski AZS Politechniki Krakowskiej otrzymuje 4 mandaty;

  • Klub Żeglarski SUHAILI Bielsko otrzymuje 4 mandaty;

  • Klub Żeglarski STERNIK Cieszyn otrzymuje 2 mandaty;

  • Klub Żeglarski POSEJDON Bielsko otrzymuje 2 mandaty;

  • Klub Żeglarski CHARTER.PL Bielsko otrzymuje 3 mandaty;

  • Klub Żeglarski BABIA GÓRA Żywiec otrzymuje 2 mandaty;


Zarz
ąd ustalił następujący harmonogram przygotowań do sejmiku:
Możliwie jak najszybciej sprawozdania z działalności w mijającej kadencji przedstawią: Henryk Witta – pion szkolenia;
Andrzej
Śleziak – pion techniczny; Roman Żak – sekretariat.
Komisja Rewizyjna dokona kontroli działalności okręgu za kończącą się kadencję – odpowiedzialny
kol. Tadeusz Zemczak.

Sprawdzenie finansów za rok 2012 zostanie przeprowadzone
za 10 miesi
ęcy 2012 roku. Dokumenty finansowe przygotuje księgowa związku.

Zarz
ąd ustalił w oparciu o statut następującą liczbę członków nowych władz: zarząd – 7
osób; Komisja Rewizyjna – 3 osoby; Komisja Dyscyplinarna – 3 osoby, ustalono równie
ż, że
sejmik wybierze delegatów na Sejmik PZ
Ż. Liczba delegatów na Sejmik PZŻ zostanie ustalona
w pó
źniejszym terminie.
Ustalono liczb
ę członków w komisjach sejmikowych: Komisja Mandatowa – 2. osoby;
Komisja Skrutacyjna – 3. osoby;
Komisja Uchwał i Wniosków – 3. osoby;

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego